Algemene Voorwaarden

[NL]

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING EN

HET LEVEREN VAN ZAKEN

Oktober 2014

 

VAN: 5 Alfa, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Bemmel aan de Leidijk 88 (6681TP), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 59541504. Hierna te noemen: gebruiker.

 

Artikel 1   Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

Gebruiker: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, 5 Alfa

Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening en/of de overeenkomst tot het leveren van zaken.

Het uitvoeren van de overeenkomst: het verlenen van de overeengekomen diensten en/of het leveren van de overeengekomen zaken.

 

Artikel 2   Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 6. Slechts de bestuurder(s) van gebruiker is/zijn bevoegd gebruiker in en buiten rechte te vertegenwoordigen en te binden. Afspraken gemaakt door of toezeggingen gedaan door medewerkers van gebruiker binden gebruiker slechts na schriftelijke instemmingen van een bevoegde bestuurder. Afspraken gemaakt door of toezeggingen gedaan door derden die gebruiker voor het uitvoeren van de overeenkomst heeft ingeschakeld binden gebruiker nimmer.

 

Artikel 3   Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. De door gebruiker gemaakte offertes zonder acceptatietermijn zijn vrijblijvend tenzij de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen is bevestigd, tenzij gebruiker anders heeft aangegeven.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede alle eventuele andere in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder transport-, verzend- en administratiekosten, tenzij gebruiker anders heeft aangegeven. Wanneer de levering van goederen of diensten onderworpen is aan een ‘Withholding tax’ of vergelijkbare belasting of heffing die in Nederland niet kan worden verrekend, is de overeengekomen prijs een netto prijs. In dat geval dient de opdrachtgever een prijs te betalen die zodanig is verhoogd, dat het effect van de bedoelde belasting voor gebruiker gecompenseerd wordt.
 4. Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod van gebruiker is hij daaraan niet gebonden, tenzij gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk anders aangeeft. Indien gebruiker akkoord gaat met de afwijkende aanvaarding, is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen.
 5. In geval van stilzwijgende verlenging is gebruiker gerechtigd de prijzen eenzijdig aan te passen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht of het leveren van een gedeelte van de zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen, offertes of welke geoffreerde prijs/prijzen dan ook, gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten en/of leveranties.

 

Artikel 4   Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan gebruiker verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten en/of de kwaliteit van het in de daaraan voorafgaande fase geleverde, schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker en door gebruiker ingeschakelde derden voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die aan opdrachtgever toerekenbaar is, behalve in geval van opzet of grove schuld van de gebruiker.

 

Artikel 5   Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor de aanvullende of gewijzigde werkzaamheden.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dit zal nooit een oorzaak zijn van verzuim aan de kant van gebruiker.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium of vaste stuksprijs is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6   Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 7   Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van een overeenkomst tot dienstverlening een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 5. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
 6. Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld levering, toebehoren, transport, opslag en lonen zijn gestegen, danwel wanneer veranderingen in wet- of regelgeving kostprijsverhogingen met zich brengen.
 7. Bovendien mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Gebruiker zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden.

 

Artikel 8   Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever heeft niet het recht op opschorting, korting, schuldvergelijking of verrekening. Bij te late betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 2. Een factuur is pas voldaan indien 1) gebruiker het gehele bedrag heeft ontvangen, dan wel 2) bij betaling door een opdrachtgever uit een land waar betaling van het geleverde aan ‘Withholding tax’ of soortgelijke heffingen wordt onderworpen en waarbij die voorheffingen in Nederland aftrekbaar zijn: indien gebruiker het gehele bedrag heeft ontvangen dat resteert na inhouding van de bedoelde heffingen en voor het ingehouden gedeelte het voor de Nederlandse belastingdienst acceptabele document (Withholding Tax Certificate of soortgelijk) heeft ontvangen.
 3. Indien een opdrachtgever op basis van een factuur van gebruiker een Withholding Tax Certificate (of vergelijkbaar) verkrijgt, wordt gebruiker eigenaar op het moment van afgifte daarvan aan de opdrachtgever. De opdrachtgever dient gebruiker dan ook zo spoedig mogelijk van het document in bezit te stellen.
 4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, zonder daardoor in verzuim te komen, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

Artikel 9   Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat gebruiker haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 10    Incassokosten

 1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In geval van verzuim is opdrachtgever een onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van 15% van de op dat moment opeisbare hoofdsom verschuldigd, met een minimum van € 250,-.
 2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, die redelijk zijn, dienen ook deze vergoed te worden.
 3. Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. De rente over de incassokosten is verschuldigd en zal worden berekend vanaf het moment dat de incassokosten worden gemaakt tot het moment waarop opdrachtgever het volledige bedrag van de incassokosten heeft voldaan.

 

Artikel 11    Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de door gebruiker verrichte werkzaamheden of geleverde zaken dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren. Wanneer een klacht niet binnen deze termijn(en) is ingesteld worden de werkzaamheden, leveringen en de factuur geacht door opdrachtgever akkoord te zijn bevonden.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten en/of de zaken alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en/of het leveren van de overeengekomen zaken niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 12    Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, per aangetekende post, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, en onder opgave van de redenen die an de opzegging ten grondslag liggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane bezettingsverlies en/of gederfde winst, tenzij de feiten en omstandigheden die aan de opzegging ten grondslag liggen aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken. De voorlopige resultaten van tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud van betaling ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 13    Opschorting en ontbinding

 1. Gebruiker is bevoegd met onmiddellijke ingang de nakoming van de verplichtingen op te schorten of, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
 2. a) opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 3. b) na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 4. c) opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 5. d) opdrachtgever zijn faillissement of surseance van betaling aanvraagt, danwel krachtens wettelijke bepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld, failliet wordt verklaard, zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt, dan wel hij handelt in strijd met de wet of enige van overheidswege gegeven bepaling.
 6. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 7. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 8. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14    Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen na voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst of van de ontbinding van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.
 3. Onverminderd het voorgaande wordt bij verlies van door gebruiker ter beschikking gestelde dataloggers € 50,– per verloren datalogger in rekening gebracht aan cliënt.

 

Artikel 15    Aansprakelijkheid

 1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De aansprakelijkheid van gebruiker tegenover opdrachtgever is te allen tijde beperkt tot die schade die het typische en voorzienbare gevolg is van de toerekenbare tekortkoming in de nakoming van gebruiker. Gebruiker is nooit aansprakelijk voor:

– enige indirecte (gevolg)schade van opdrachtgever of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gederfde winst, verlies aan besparingen, bedrijfsschade, verlies van goodwill, verlies van orders, stilstand of vertraging in het productieproces, schade aan andere dan de geleverde goederen, letselschade en schade van derden, alles in de breedste zin van het woord;

– beschadiging of tenietgaan van bescheiden inclusief data tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever of gebruiker of derden;

– bij cliënt of derden ontstane schade die verband houdt met het niet conform art. 4.4 door opdrachtgever verstrekken van bescheiden of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever;

– bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van door gebruiker ingeschakelde (hulp)personen en derden. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker tegen alle in de vorige zin bedoelde aanspraken en tegen alle mogelijke aanspraken van derden. Voorts vrijwaart opdrachtgever gebruiker in het geval dat deze op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de uitvoering van de overeenkomst te staken en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties die gerechtigd zijn informatie te ontvangen die gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst van opdrachtgever of derden heeft ontvangen. Naast voornoemde vrijwaringen stelt opdrachtgever gebruiker volledig schadeloos.

 1. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 2. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurgedeelte.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie en/of leverantie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 1. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.
 2. Geen aansprakelijkheid van gebruiker ontstaat, indien opdrachtgever de bepalingen van artikel 11 onder 1 van deze algemene voorwaarden niet in acht heeft genomen en/of gebruiker niet in de gelegenheid heeft gesteld de klachten te verhelpen en/of de door opdrachtgever geleden schade te herstellen.

 

Artikel 16    Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 17    Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 18    Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
 3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voorzover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 19    Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

 

 

Artikel 20    Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet en overige wetten intellectuele eigendomsrechten betreffende.
 2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden veranderd, verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor wijzigingen in schriftelijke, elektronische en/of digitale door gebruiker opgestelde documenten, die zijn aangebracht door opdrachtgever of door derden aan wie opdrachtgever deze documenten, bevoegd of onbevoegd, heeft verstrekt.
 4. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot het gebruik, het aan- of verkopen van of het werken of produceren volgens een door gebruiker – al dan niet in het kader van de uitvoering van een tussen partijen gesloten overeenkomst – ontworpen werk- of productiemethode, product en/of gedane uitvinding, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming daarvoor van gebruiker.

 

Artikel 21    Monsters en modellen

 1. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
 2. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

 

Artikel 22    Niet-overname personeel van de andere partij

1.Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, medewerkers van gebruiker of derden op wie gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

2.Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, medewerkers van gebruiker of derden op wie gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan bewegen werkzaamheden te verrichten voor een concurrent van gebruiker of een onderneming te starten waardoor gebruiker schade lijdt.

 

Artikel 23    Vervaltermijn

Voor zover in deze voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingen en andere bevoegdheden van opdrachtgever jegens gebruiker in verband met de uitvoering van de overeenkomst door gebruiker, uit welken hoofde dan ook, in ieder geval een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze bekend had moeten zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 23    Geschillen

 1. . Partijen zullen alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, de daaraan gekoppelde overeenkomst(en) en de uitvoering daarvan, trachten op te lossen in onderling overleg, danwel zo nodig met behulp van Mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation. Eerst als vaststaat dat partijen hun geschillen niet door Mediation kunnen oplossen, zullen zij een beroep op de rechter doen.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en gebruiker, waarop deze voor¬waarden van toepassing zijn en die niet tot de competentie van de kanton¬rechter te Leiden behoren, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag. In afwijking op het voorstaande, zullen partijen, wanneer geen executieverdrag van kracht is tussen Nederland en het land waar de opdrachtgever verblijft of zijn zetel heeft, het geschil ter beslechting aan ICC arbitrage onderwerpen.

 

Artikel 24    Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

 

Artikel 25    Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer 59541504.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 4. In geval van opvolgende overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing. Indien de algemene voorwaarden tussentijds zijn gewijzigd, geldt de gewijzigde versie.invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 5. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 6. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 7. Voorzoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 15    Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 16    Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor wijzigingen in schriftelijke, elektronische en/of digitale door gebruiker opgestelde documenten, die zijn aangebracht door opdrachtgever of door derden aan wie opdrachtgever deze documenten, bevoegd of onbevoegd,heeft verstrekt.
 3. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 17    Geschillen

 1. De arrondissementsrechter in ‘s-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter in Leiden bevoegd is. Niettemin hebben partijen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 18    Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 19    Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 30183612.
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 4. In geval van opvolgende overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing. Indien de algemene voorwaarden tussentijds zijn gewijzigd, geldt de gewijzigde versie.

 

[ENG]

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

FOR THE PROVISION OF SERVICES AND

THE DELIVERY OF GOODS

December 2014

 

Of: 5Alfa, with statutory seat in Bemmel, The Netherlands at Leidijk 88 (6681TP), Chamber of Commerce number 59541504. Hereinafter to be referred to as: user

 

Article 1   Definitions

 1. In the present general terms and conditions (hereinafter: the Terms), the following terms are used in the sense given below, unless explicitly indicated otherwise.

Client: user’s opposite party.

Agreement: the agreement concerning the provision of services and/or delivery of goods.

 

Article 2   General

 1. These Terms apply to each and every offer, tender and agreement between user and a client, insofar as parties have not explicitly deviated from these Terms in writing.
 2. These Terms shall also apply to all agreements with user, the execution of which calls for the services of third parties.
 3. Possible deviations from these Terms shall only be valid when they have been explicitly agreed upon in writing.
 4. The applicability of client’s possible purchase or other conditions is explicitly rejected.
 5. If one or more stipulations in these Terms should be null and void or declared null and void, then the other stipulations of these Terms shall remain fully applicable. The case ensuing, user and client shall enter into negotiations to agree upon new stipulations replacing the null and void stipulations, whereby the purpose and the meaning of the original stipulations shall be heeded as far as possible.
 6. Only the director(s) of user is/are competent to represent and bind user in and outside of court. Agreements or promises made by other employees of user than its director(s) only bind user after written consent of a competent director. Agreements or promises made by third parties, engaged by user to execute the agreement, never commit user.

 

Article 3   Offers and Tenders

 1. All offers shall not bind user, unless the offer contains an acceptance term.
 2. Offers without acceptance term shall not bind user unless the acceptance thereof is confirmed in writing by the opposite party within 30 days, unless user has indicated otherwise.
 3. The prices given in offers and tenders are exclusive of VAT and other government levies, as well as of all other possible expenses related to the execution of the agreement, including but not limited to shipment, forwarding and administration costs, unless user has indicated otherwise. If the delivery of goods or the provision of services is subject to a Withholding tax or similar tax that cannot be set off in the Netherlands, the agreed price is understood to be a net price. In such a case, client will have to pay a price that is raised to such an extent, that for user the effects of the said tax are compensated, unless user has indicated otherwise.
 4. If the acceptance deviates from user’s offer, user shall not be bound by it unless user explicitly indicates otherwise in writing. If user agrees with the deviating acceptance, user is entitled to change the price agreed upon with reasonableness and fairness.
 5. In case of tacit renewal user reserves itself the right to unilaterally adapt the prices.
 6. A compound quotation shall not oblige user to execute part of the assignment against the corresponding part of the given quotation.
 7. Offers, tenders or any offered price(s) shall not apply automatically to future assignments or deliveries.

 

Article 4   Execution of the Agreement

 1. User shall execute the agreement to the best of his knowledge and ability.
 2. If and in so far required for the proper execution of the agreement, user shall have the right to have certain work done by third parties.
 3. Client shall see to it that user shall timely be provided with all data which user has said to be necessary or which client must in all reasonableness understand to be necessary to the execution of the agreement. If user has not been timely provided with the data necessary to the execution of the agreement, user shall have the right to suspend the execution of the agreement and/or to charge client for the additional costs resulting from the delay at the rates generally invoiced by user. Client guarantees the data to be correct, complete and reliable, also when these were obtained from third parties.

4.User shall not be liable for damage of whatever nature caused by the fact that user worked on the basis of incorrect and/or incomplete data provided by client.

 1. If parties have agreed that the agreement will be executed in stages, user can suspend the execution of the parts pertaining to a following stage until client has approved in writing the results of the stage prior to it.
 2. If user or third parties engaged by user within the scope of the assignment do work at client’s premises or at a site designated by client, client shall provide the employees having to work there free of charge with all facilities desired in all reasonableness by said employees.
 3. Client shall safeguard user and third parties engaged by user against possible claims filed by third parties who may sustain damage related to the execution of the agreement, except in case of an intentional act or gross misconduct of the part of user.

 

Article 5   Changes to the agreement

 1. If during the execution of the agreement it becomes clear that the work to be done needs to be changed and/or supplemented in order to ensure its proper execution, parties shall timely and after mutual consultation adapt the agreement accordingly These Terms shall also apply to the adapted agreement.
 2. If parties agree that the agreement needs to be changed or supplemented, this decision may influence the term of completion of the execution. This shall never constitute a reason for user to be in default.
 3. Should the change or supplement to the agreement have any financial and/or qualitative consequences, user shall inform client thereof in advance.
 4. If a fixed fee or a fixed price per unit has been agreed upon then user shall indicate the degree to which the change or supplement to the agreement will result in an increase of said fee.
 5. Contrary to the conditions of paragraph 5.3, user shall not be able to charge additional costs if the change or supplement is the result of circumstances attributable to user.

 

Article 6   Duration of the Contract; Term of Execution

 1. The agreement between user and client shall be entered into for an indefinite period of time, unless the nature of the agreement dictates otherwise or if parties have explicitly agreed otherwise in writing.
 2. If a term has been agreed to complete certain work within the term of the agreement, then this term shall never be a term to be observed on penalty of forfeiture of rights. If the term of execution is exceeded, user will not be in default, unless client has declared this in writing.

 

Article 7   Fee

 1. At the moment the agreement is concluded, parties can agree upon a fixed fee.
 2. If no fixed fee has been agreed upon, the fee shall be determined on the basis of the number of hours/days actually spent on the work. The fee shall be calculated in accordance with user’s usual hourly/daily rates, valid for the period in which the work is being done, unless a deviating hourly/daily rate has been agreed upon.
 3. The fee and a possible cost estimate are exclusive of VAT or other taxes. If the delivery of goods or the provision of services is subject to a Withholding tax or similar tax that cannot be set off in the Netherlands, the agreed price is understood to be a net price. In such a case, client will have to pay a price that is raised to such an extent, that for user the effects of the said tax are compensated, unless user has indicated otherwise.
 4. With respect to assignments with a duration of more than three months, the costs owed shall be charged periodically.
 5. If user and client agree upon a fixed fee or an hourly rate, user is nevertheless entitled to increase this fee or rate.
 6. User is allowed to charge on price increases, if changes in price have occurred between the time of offer and the time of delivery with respect to including, but not limited to the cost of supply, transportation, storage, salaries and wages as well as the law.
 7. User can furthermore increase the fee when during the execution of the work it becomes apparent that the volume of work initially agreed upon or expected when the contract was concluded, was underestimated to such a degree, and this through no fault of user, that user cannot be expected in reasonableness to do the work agreed upon for the fee initially agreed

upon. In that case, user shall notify client of his intention to increase the fee or the hourly rate, whereby user shall communicate the volume of said increase and the date on which it shall take effect.

 

Article 8   Payment

 1. Payment must be made within 14 days from the date of invoice, in a way to be indicated by user and in the currency in which the statement of expenses was drawn up. Client does not have any right of suspension, deduction or of setting off any amount against a claim or invoice of client.
 2. An invoice has only been paid if 1) user has received the amount in full, or 2) in case of payment by a client from a country in which payment of the goods or services is subjected to ‘Withholding tax’ or a similar tax and these taxes are deductible in the Netherlands: when user has received the full amount that results after deduction of the said taxes and, pertaining to the amounts deducted, has received documents that are accepted by the Dutch tax authorities (‘Withholding Tax Certificate’ or similar document).
 3. If a client obtains a ‘Withholding Tax Certificate’ (or similar) on the basis of an invoice from user, user is proprietor of the document from the moment of delivery of that document to client. Client must put user in possession of this document as soon as possible.
 4. If client fails to fulfil his payment obligation within the term of 14 days, then client shall be in default by operation of law. In that event, client shall owe an interest of 1% per month, unless statutory interest is higher. Should this be the case, than the statutory interest is owed. The interest on the amount due and payable shall be calculated as from the day client is in default until the moment he has paid the amount in full.
 5. User’s claims against client shall become due on demand in the event that client’s company is wound up, attached, declared bankrupt, or if a suspension of payment is granted.
 6. Payments made by client go first of all to reduce the costs, subsequently to reduce the interest still due and finally to reduce the principal sum and the current interest. User shall have the right, without this leading user to be in default, to refuse an offer for payment, if client designates a different sequence of attribution. User shall be entitled to refuse full payment of the principal sum, without this leading user to be in default, if said payment does not include the interest still due, the current interest and the costs.

 

Article 9   Retention of Title

 1. All goods delivered by user, including but not limited to designs, sketches, drawings, films, software, (electronic) files, etc., shall remain user’s property until client has fulfilled all of his obligations under all agreements concluded with user.
 2. Client shall not be authorised to pledge or encumber in any way the goods falling under the retention of title.
 3. If third parties seize goods delivered subject to retention of title or wish to establish or assert a right to them, client shall be held to inform user thereof as soon as can reasonably be expected.
 4. Client shall undertake to insure the goods delivered subject to retention of title and to keep them insured against damage caused by fire, explosion and water as well as against theft and make this insurance policy available for inspection on first demand.
 5. Goods delivered by user falling under the retention of title by virtue of the stipulations under 1. of the present article, may only be sold on within the framework of normal business activities and must never be used as instrument of payment.
 6. In the event that user wishes to exercise the ownership rights mentioned in the present article, client shall give user or third parties to be appointed by user, now for then, unconditional and irrevocable permission to access all sites and locations where user’s property might be found and to take these goods back.

 

Article 10     Collection Charges

 1. If client fails to fulfil his obligations in time or defaults on them, then all reasonable costs incurred with extrajudicial collection shall be borne by client. If client remains in default of payment within the set term, he forfeits an immediately payable fine of 15% on the amount due at that moment. This with a minimum of € 250.
 2. If user demonstrates that he has incurred higher expenses, which were reasonable, said expenses are to be reimbursed as well.
 3. All judicial and execution costs incurred shall equally be borne by client.
 4. Client shall owe interest on the collection charges of 1% per month, unless the statutory interest rate is higher, in which case the statutory interest rate shall apply. The interest on the collection charges is due and payable and will be calculated as from the moment that the collection charges are spent until the moment that client has paid the amount of collection charges in full.

 

Article 11     Inspection & Complaints

 1. Client must notify user in writing of complaints about the work done by user within 8 days following their detection, but no later than within 14 days following completion of the work concerned. The notice of default must give a detailed description of the shortcoming, so that user is in a position to respond adequately. If user has not received a complaint within these terms, both the work/delivery and the invoice are deemed to have been accepted by client.
 2. If a complaint proves to be well-founded, user shall yet do the work as agreed upon, unless in the meantime such has become demonstrably useless to client. Client must notify user in writing if the latter is the case.
 3. If it is no longer possible or useful to still do the work with respect to the provision of services agreed upon, user shall only be liable within the limits of article 15 of these Terms.

 

 

 

 

Article 12     Cancellation

 1. Both parties are entitled to cancel the agreement at all times by registered mail, observing a term of 1 month, stating the reasons for termination.
 2. If the agreement is terminated prematurely by client, user shall be entitled to compensation of the loss of capacity utilisation and of missed profits caused by said premature termination, unless the termination is based on facts and circumstances which can be attributed to user. Furthermore client shall in that event be held to pay the expenses for the work done up till that moment. The preliminary results of the work done up till that moment shall be put at client’s disposal subject to payment.
 3. If the agreement is terminated prematurely by user, user shall see to it in conjunction with client that the work still to be done be transferred to third parties, unless the termination is based on facts and circumstances which can be attributed to client.
 4. If the transfer of the work still to be done entails extra costs for user, said costs shall be charged to client.

 

Article 13     Suspension and Dissolution

 1. User shall be authorised without notification or judicial intervention to immediately suspend the fulfilment of the obligations under

the agreement or to wholly or partly dissolve the agreement in the event that:

 1. a) client does not fulfil or does not fully fulfil his obligations resulting from the agreement;
 2. b) after the agreement has been concluded, user learns of circumstances giving good ground to fear that client will not fulfil his obligations;
 3. c) client was asked to furnish security to guarantee the fulfilment of his obligations resulting from the agreement when the contract was concluded and that this security is not provided or insufficient;
 4. d) client files for bankruptcy or suspension of payment or by virtue of law is subjected to financial oversight or be put in ward, declared bankrupt, wholly or partly transfers or disbands his company or acts in violation of the law or legal provision.
 5. User shall furthermore be authorised to dissolve the agreement if circumstances arise of such a nature that fulfilment

of the obligations becomes impossible or can no longer be demanded in accordance with the requirements of reasonableness and fairness, or if other circumstances arise of such a nature that the unaltered maintenance of the agreement can no longer be demanded in all reasonableness.

 1. If the agreement is dissolved, the user’s claims against client shall be forthwith due and payable. If user suspends fulfilment of his obligations, he shall retain his rights under the law and the agreement.
 2. User shall always retain the right to claim damages.

 

Article 14     Return of Goods Put at Client’s Disposal

 1. If user has put goods at client’s disposal during and in connection with the execution of the agreement, client shall be held to return the delivered goods in their original state, free of defects and in their entirety, within 14 days from completion of the execution or from termination of the agreement. If client fails to fulfil this obligation, all resulting costs shall be at client’s expense.
 2. If, for any reason whatsoever, client still remains in default to fulfil the obligation mentioned under 1. after being warned to do so, user shall be entitled to recover the resulting damage and costs, including replacement costs, from client.
 3. Nevertheless, in case of one or more data loggers that user has put at client’s disposal is lost, an amount of € 100,– per lost data logger will be charged to client.

 

Article 15     Liability

 1. Should user be liable, then said liability shall be limited to the stipulations of this article. The liability of user towards client is always limited to the damage that is the typical and foreseeable consequence of the attributable shortcoming in the fulfilment of user. User is never liable for:

-any indirect damage of client or third parties, including but not limited to consequential damage, loss of profit, lost savings, company damage, loss of goodwill, loss of orders, stagnation or delay of the production process, damage to other goods than the goods delivered by user, lesion damage and damage of third parties, all in the broadest sense;

– damage or loss of data during transport or forwarding by mail, regardless of whether the transport or forwarding is executed by or in name of client, user or a third party;

– damages with/at client or a third party, related to the provision of data not in accordance with article 4.4 or that are related to acts or actions by client.

– damages with/at client or a third party related to acts or omissions by third parties that are engaged by user. Client safeguards user against all claims as in the sentence above and against all possible claims of third parties. Furthermore, client safeguards user against all costs and damages in case law or regulations force it to stop the execution of the agreement or is forced to co-operate with government institutions entitled to receiving the information that user has received from client or a third party while executing the agreement. In addition to the above safeguarding obligations, client is to compensate all of user’s damages.

 1. If user is liable for direct damage, then said liability shall be limited to a maximum of once the amount of the statement of expenses, at any rate that part of the assignment to which the liability relates. User’s liability shall at all times be limited to a maximum equalling the amount of the payment to be made by user’s insurer in the occurring event.
 2. In the event of an assignment with a duration of more than 6 months, the liability shall, contrary to the stipulations under 2. of the present article, furthermore be limited to the part of the fee regarding the last six months.
 3. Direct damage shall be understood to be exclusively: a) the reasonable costs incurred to establish the cause and the volume of the damage, in so far said establishment relates to damage in the sense of these Terms; b) the reasonable costs possibly incurred to have user’s faulty performance meet the conditions of the agreement, unless such faulty performance cannot be attributed to user; c) the reasonable costs incurred

to prevent or limit the damage, in so far as client demonstrates that said costs have led to the limitation of direct damage as meant in these Terms.

 1. The limitations of liability for direct damage contained in these Terms shall not apply if the damage is due to an intentional act or gross misconduct on the part of user.
 2. User is not liable for damage of client, if client has not acted in the way described in article 11 under 1 of these general terms en conditions. User is also not liable for damage of client if client has not given user a reasonable term to correct the complaint and/or repair the damage suffered by client.

 

Article 16     Safeguarding

 1. Client safeguards user against claims filed by third parties concerning intellectual property rights on material or data provided by client, which are used for and during the execution of the agreement.
 2. If client provides user with information carriers, electronic files or software etc., the former shall guarantee that said information carriers, electronic files or software are free of viruses and defects.

 

Article 17     Transfer of Risk

 1. The risk of loss of, or damage to the goods being the subject of the agreement, are transferred to client the moment said goods are judicially and/or actually delivered to client and therefore fall into the power of client or of third parties to be appointed by client.

 

Article 18     Force Majeure

 1. Parties shall not be held to fulfil any of their obligations if they are hindered to do so due to a circumstance through no fault of their own and which cannot be attributed to them by virtue of law, a legal action or generally accepted practice.
 2. In addition to the provisions of the law and the judge-made law in this respect, force majeure shall in these Terms furthermore be understood to be any external circumstance, be it envisaged or not, on which user cannot have any influence but which prevents user from fulfilling his obligations.
 3. User shall also be entitled to invoke force majeure if the circumstance rendering (further) fulfilment of the obligation(s) impossible, commences after the point in time on which user should have fulfilled his obligation.
 4. Throughout the duration of the circumstances of force majeure, parties shall be entitled to suspend the fulfilment of their obligations. If this period lasts for more than two months, either of the parties shall be entitled to dissolve the agreement without any obligation to pay the opposite party damages.
 5. Insofar user has already partially fulfilled his obligations resulting from the agreement at the moment the circumstance of force majeure commenced or shall be able to fulfil them and insofar separate value can be attributed to the part already fulfilled or still to be fulfilled respectively, user shall be entitled to submit a separate statement of expenses of the part already fulfilled or still to be fulfilled respectively. Client shall be held to pay this statement of expenses as if it were a separate agreement.

 

Article 19     Secrecy

 1. Both parties are bound to secrecy of all confidential information they have received within the scope of their agreement from each other or from another source. Information shall be considered to be confidential if the other party has indicated so or if the confidential character results from the nature of the information.
 2. If a statutory provision or a judicial decision compels user to convey confidential information to third parties designated by law or by the court and user cannot for that purpose invoke a legal right to refuse to give evidence or such a right acknowledged or allowed by the competent court, user shall not be held to pay damages or compensation and the opposite party shall not be entitled to demand the dissolution of the agreement on the ground of any damage resulting from said circumstance.

 

 

 

Article 20     Intellectual Property and Copyrights

 1. Without prejudice to the other stipulations of these Terms, user reserves the rights and authorities to which user is entitled under the Copyright Act or any other act regarding Intellectual property.
 2. All documents, such as reports, advice, agreements, designs, sketches, drawings, software, etc., provided by user, are to be used by client exclusively and must not be altered, reproduced, made public or brought to the notice of third parties by client without prior consent from user, unless the nature of the documents provided dictates otherwise.
 3. User is not liable for changes in written, electronic and/or digital documents which are drafted by user, if the changes are made by client or by third parties to whom client supplied these documents authorized or unauthorized.
 4. User reserves the right to use the knowledge gained through the execution of the work for other purposes, in so far no confidential information shall be brought to the notice of third parties when doing so.
 5. Client is never entitled to using, purchasing or selling of or working or producing according to a designed working or production method, a designed product and/or an invention made by user, whether or not in connection with the execution of an agreement between parties, unless client has obtained prior written consent for that by user.

 

Article 21     Samples and Models

 1. If a sample or model has been shown or given to client, such has been by way of indication only, unless parties agree explicitly that the product to be delivered shall correspond with it.
 2. In the event of an assignment concerning immovable property, the surface area or other measurements and indications given shall also be assumed to be merely indicative without any obligation to have the product to be delivered correspond with it.

 

Article 22     Non-employment of the opposite party’s personnel

 1. Throughout the duration of the agreement and for one year following termination thereof, client shall not in any way, hire or employ in any other way, be it directly or indirectly, staff of user or of third parties whom user has engaged to execute the present agreement and who are (were) involved in the execution of the agreement.
 2. During the currency of the agreement and for one year after termination thereof, client shall not, in any way, move staff of user or of third parties whom user has engaged to execute the present agreement to execute activities for a competitor of user or start an enterprise by which user suffers damage.

 

Article 23     Lapsing of rights

Insofar these Terms do not stipulate otherwise, all claims and any other rights of client towards user in relation to the execution of work by user lapse at any rate a year after the moment at which client finds out or reasonably should have found out about the source of such a claim or right.

 

Article 24     Disputes

1.The parties shall try to solve all disputes that might arise between the parties in connection with these Terms, the agreements that they apply to and the execution thereof in mutual consultation, or, should this fail, by Mediation according to the regulations of the ‘Stichting Nederlands Mediationinstituut’ in Rotterdam as it is on the day the mediation is started. The parties will present their cause to a judge only after it is final, that the parties are not able to solve their differences through mediation.

 1. All differences in relation to agreements between client and user that are subject to these Terms and that are not of the exclusive competence of the cantonal judge in Leiden are to be decided by the competent judge in the district of The Hague. Parties shall nevertheless submit their dispute to ICC Arbitration in case there is no execution treaty between The Netherlands and the country in which client has its seat.

 

Article 25     Applicable Law

 1. Dutch law shall apply to each and every agreement between user and client.

 

Article 26     Changes to the Terms, interpretation and their Location

 1. These Terms have been filed at the office of the Chamber of Commerce in the Netherlands under number 51597454.
 2. The English version of these Terms is a translation. In case of disputes with regard to the interpretation and purpose of these Terms, the Dutch original prevails.
 3. The most recently filed version shall always apply, or, as the case may be, the version valid at the time the agreement was concluded.
 4. In case of following agreements, these Terms will also apply. If these Terms have been changed between times, the changed version applies.